Faaliyetler

OSMANLI TÜRKÇESİ SEMİNERLERİ


   "Osmanlı Türkçesi Seminerleri", Sadri Maksudi Arsal Hukuk Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde, farklı seviyelerde, her akademik yıl başlangıcında verilmeye başlanmaktadır.

Künye, Önsöz, İçindekiler, Açılış 1. HUKUK TARİHİ KONGRESİ

Töre Yapmak, Âdet Çıkartmak_Eski Türklerde Oydaşılmış Hukukun Toplumsal Temelleri / Osman KARATAY

Seyyahın Gözüyle İdil Bulgar ve Oğuzlarda Töre-Hukuk Anlayışı / Umut ÜREN

Azerbaycan Hukuk Tarihinin Araştırılmasında Bazı Sorunlar-Kavram, Dönemler, Etnik Kimlik ve İdeoloji / Ali ASKER

Kadının Vazgeçilebilir Kişilik Hakkı Soyadı-Kadının Soyadı Üzerindeki Hakkının Türkiye'deki Tarihsel Gelişimi / Nevin ÜNAL ÖZKORKUT

Medeni Kanun ve Toplumsal Dönüşüm / Zeynep Özlem ÜSKÜL ENGİN

İsviçre Medeni Kanunu’nun Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Resepsiyonuna Uzanan Sürece İlişkin Genel Bir Değerlendirme / Cihan OSMANAĞAOĞLU KARAHASANOĞLU

Türk Hukuk Tarihinde Medeni Hukuk Alanındaki Resepsiyon Sürecinin Meşruluğu / Sevgi KAYAK

Roma Özel Hukuku ile Osmanlı Özel Hukukundaki Gelişmeler Bağlamında Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye’nin Özellikleri / İrem KARAKOÇ

Hukuk Tarihimiz Açısından Fatih Sultan Mehmet / Abdullah DEMİR

Karamanoğlu Osmanlı Münasebetlerine Ait İki Hukuki Vesika / Yahya BAŞKAN

Klasik Dönem Osmanlı Devleti’nde Vergi Adaleti / Yılmaz YURTSEVEN

Osmanlı Hukukunda Masuniyet-i Şahsiyye İlkesi / Gül AKYILMAZ

Türk ve Alman Ceza Hukuku Tarihi Yazımında Konu Edilen Sorunların Tespiti / Mehmet Cemil OZANSÜ

1915 Tarihli “Memâlik-i Osmaniye’de Bulunan Ecanibin Hukuk ve Vezaifi Hakkında Kanun-ı Muvakkat”a Göre Yabancıların Osmanlı Devletinde Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi / Belkıs KONAN

Osmanlı Hukukunda İstatistiğin Önemi ve H. 1288 Tarihinde Mahkemelerde Görülen Davalara Ait İcmal Cetvelinin Tahlili / Muhammed CEYHAN

Tanzimat’tan Önce Osmanlı Devleti’nde Memur Yargılaması / Mehmet Ali ÜNAL

Osmanlı İdare Hukuku ve Modern Devlet / Erkan TURAL

Osmanlı Devleti’nde Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmelerinin Hukukî Çerçevesi / Seda ÖRSTEN ESİRGEN

Hukuk Tarihimizde Polis Kurumuna Kısa Bir Bakış / Abdullah İSLAMOĞLU

Kuleli Vakası ve Yargılamaları Neydi, Ne Değildi / Ebru KAYABAŞ

Sıkıyönetim Mahkemelerinin Tarihçi Gözüyle Değerlendirilmesine Bir Örnek-Talat Aydemir Olayı / Gülben MAT

Osmanlı Devleti’nde Sarrafların Mültezimlere Kefaleti / Nuran KOYUNCU

İslam Hukukunda Belge Tanzîmi - İlm-i Şürût (Belgeleme İlmi) / Şenol SAYLAN

Osmanlı Devletinde Divan’a Gönderilen Şikâyetler / Saliha OKUR GÜMRÜKÇÜOĞLU

Osmanlı İmparatorluğu’nda Toplu Hak Arama-XVIII. Yüzyıla Ait 100 Örnek Mahzar / Ensar KÖSE

Mukarrerat-ı Temyiziyye Mecmualarında [1327_1911-1332_1916] Görülen Arazi Davalarının Tedkiki / Ahmet YİĞİT

17. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Tarımsal Üretimin Hukuki Olarak Korunması / Fatma Gül KARAGÖZ

Osmanlı Uygulamasında Vakıftan Geri Dönülebilir mi? / Fethi GEDİKLİ

Evkaf-ı Ümem Tarihi Yayınlanamaz mıydı? / Ali Adem YÖRÜK

Yeni Kantçı İstanbul Okulu / Yasemin IŞIKTAÇ

Yeni Osmanlıların Tabii Hukuk Anlayışı / Ömer Faruk OCAKOĞLU

Cumhuriyet Dönemi Hukuk Tarihini Sözlüklerden Okumak (Cumhuriyet Döneminde Yazılan Latin Harfli Hukuk Sözlüklerinde Yer Alan Temel Hukuk Terimleri Hakkında Bir İnceleme) / Sercan GÜRLER

Türk Hukuk Kurumu’nun Kuruluşu ve İlk Yıllardaki Faaliyetleri / İbrahim ÇOBAN

Osmanlı Devleti’nde Anayasal Bir Belge-Hüccet-i Şeriyye / Ayhan CEYLAN

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun Hukuk Tarihimizdeki Önemi / Rıdvan AKIN

Osmanlı’dan Günümüze Yasama Bağışıklıkları / Seda DUNBAY

İslâm ve Osmanlı Hukûku Mevzuatı / Ahmet AKGÜNDÜZ

İslam Hukuku ve İngiliz Hukuku Mukayesesi Üzerine -Hukuk Tarihi Bakımından Bir Deneme- / Haluk SONGUR

Osmanlı’da Hukukun Kaynaklarından Örf ile Örf-i Sultanî’nin Ebu’l-Berekât en-Nesefî ve Tursun Bey’in Tarifleri Çerçevesinde Mukayesesi / Muharrem MİDİLLİ

II. Türk Hukuk Tarihi Kongresi


I.Cilt

Künye, Önsöz, İçindekiler

Turco-Slavıca -I- Ortak Slav Zakon ‘Kanun’ Kelimesinin Kökleri Hakkında / Osman KARATAY

Türkçede Vergiyle İlgili Söz Ocakları ve Kökenleri / Yusuf GEDİKLİ

Kafkas Toplumlarının Adet Hukukunda “Atalık” Müessesesi / Ali ASKER, Hakim AZİZ

İki Belge Işığında Anadolu Selçuklularda Noterlik İşlemleri / İbrahim ÜLKER

Osmanlıdan Cumhuriyete Noterliğin Gelişimi / Seda ÖRSTEN ESİRGEN

1815 Numaralı Trabzon Şer‘iye Sicili’ndeki Üç Kayıt Işığında Osmanlı Hukukunda Evlatlık ve Koruyucu Ailelik Üzerine Bir İnceleme / Ali TURAN

Osmanlı Devleti’nde İslam Miras Hukukuna Uymayan Tereke Paylaşımları Üzerıne Bır Çalışma / Adem ÇAKIR

Miras Hukukunda Sulh Sözleşmesi - Üsküdar ve Bursa Örneği (1501-1558) / Esra ÇETİNKAYA

Fraşerli Mehdî’ye Göre Manevi Şahıslar ve Tabiiyetleri Meselesi / Mehmet CANATAR

Osmanlı Devleti’nde Mülkiyet Hakları ve Mülkiyet İlişkileri Çerçevesinde Kadının Hukuki Statüsü / Gül AKYILMAZ

Osmanlı Devleti’nde Kadınların Hak Arama Kültürü / Ensar KÖSE

Hukuk-i Aile Kararnamesi’nde Kadının Hukuki Durumu ile İlgili Düzenlemeler / Belkıs KONAN

Hukuk-i Aile Kararnamesinin İlgası İşlemi Keenlemyekun Sayıldı Mı / Mahmud Esad KALIPÇI

Osmanlı Hukukunda Esnaf Gediği / Nuran KOYUNCU

Osmanlı Vakıflarında Vakfiye Dışı Uygulamaların Hukuki Gerekçeleri Üzerine Örnek Bir İnceleme-Lefkoşa’daki Sadettinzâde Ahmet Efendi Vakfına Mütevelli Tayini / Zekai METE

Osmanlı Devletin’de Vakıf Statüsünün İptaline Dair Bir Örnek - Sokullu Mehmed Paşa Ve Bâlî Bey’in Belgrat’taki Vakıf Akarının Devletleştirilmesi / Muhammed CEYHAN

Roma Hukuku Kökenli Fideicommissum ile Cermen Hukuku Kökenli Salic Salmannus Osmanlı Vakıf Müessesesinin Kökeni Olabilir Mi? / İrem KARAKOÇ

Osmanlı Hukukunda Mudâribin Damân Sorumluluğu / Süleyman KAYA

“Ahval-ı Celâ-yı Vatan Nicedır” Osmanlı Hukukunda Köylünün Toprağı Terk Ettiği Haller / Fatma Gül KARAGÖZ

İslam’da İnsan Hakları / Abdullah DEMİR

Hakimlik Teminatı Kurumunun Ortaya Çıkışı / Ali SAÇAR

Osmanlı Klasik Dönemi’nde Balkanlar’da Bir Eyâlet-İ Mümtâze Örneği Olarak Cezâyir-İ Seb’a-İ Müctemia Cumhuru / Ayhan CEYLAN

II. Meşrutiyet Döneminde Bir İdari Reform-1913 İdare-i Umumiye-i Vilâyât Kanun-ı Muvakkatı / Seral TUNCER

Ahmet Şuayb ve “Hukuk-ı İdare” Kitabında İdare Malları Konusu / Seyit Rasim DORU

1918-1920 Yıllarında Azerbaycan’da Teşkilatî ve Hukukî Yönleriyle Şehir Yerel Yönetimleri / Xeyyam İSMAYILOV

Osmanlı Hukukunda Cezaların Tasnifi / Mustafa AVCI

Klasik Dönem Osmanlı Hukukunda Hırsızlık Suçunun Algılanması ve Cezalandırılma Şekilleri / Cihan Osmanağaoğlu-Karahasanoğlu

Klasik Osmanlı Ceza Siyasetinde Fıkıh ‘Ötesi’ Bir Merkezileşme Aracı Olarak Para Cezası / Muharrem MİDİLLİ

II. Meşrutiyet Döneminde Bir Ceza Hukuku Felsefesi Çalışması - Suad Muhtar’ın Felsefe-i Hukuk-ı Cezaiye Yazıları / Fatma SÜMER

İslam-Osmanlı Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Sebebi Olarak Meşrû Müdâfaa / Yılmaz YURTSEVEN

İslam ve Osmanlı Hukukuna Göre Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Şartları / Süleyman Emre ZORLU

Rumeli Ahkâm Defterlerine Göre Avlonya Sancağı’nda Faili Meçhul Cinayetler ve Kasâme Uygulamasına Dair Bir Değerlendirme (1745-1780) / Ayhan CAN

Osmanlı Devletinde Irza ve Namusa Yönelik İşlenen Suçlar ve Uygulanan Cezalar (1789-1850) / Ahmet AKSIN, Emrah MARAL

Osmanlı Devletinde Kalabend ve Sürgün Cezalarının Uygulamaları İle Mahkumların Serbest Bırakılmaları (1789-1839) / Suha Oğuz BAYTİMUR

Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Hukukunda Tekerrür ve Batılı Kanunlarla Mukayesesi / Berna YÜRÜTII. Cilt

2.cilt künye, önsöz, içindekiler 2. HUKUK TARIHI KONGRESI

Klasik Devir Osmanlı Muhakeme Hukukunun Bir Süjesi Olarak Vekil / Sinan GÜLLÜCE

Osmanlı Devleti’nde Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi Olarak Muslihûn - Osmanlı Arabuluculuğu / Ahmet KILINÇ

İslam ve Osmanlı Hukukunda Hâkimlerin Hediye Almaları ve Davetlere Katılmaları Hususu ve Pozitif Hukukla Karşılaştırılması / Melikşah AYDIN​

Abdülmecid Zamanında Yazılmış İslam Muhakeme Hukukuna Dair Kamil’in Âdâb-ı Kuzât’ı / Fethi GEDİKLİ

Umumi (Genel) Türk Hukuk Tarihi - Konseptsel Sorunlar / Mehman DAMİRLİ

Türk Hukukunun Bilim Tarihini Yazmanın Gerekliliğine Dair / Muhammed İkbal İMAMOĞLU​

Erken Dönem Hukuk Tarihi Eserlerinde Bir Yöntem Olarak Mukayese Usûlü-Metodoloji Tartışmaları İçin Bir Giriş Denemesi / Sinan OKUR

Genel Kamu Hukukunun Tarihi, Yöntemi, Konusu Üzerine Bir İnceleme / Sabahattin NAL

Roma ve İslam Hukukunda Sözleşme Dışı Sorumluluk Esaslarının Değerlendirilmesi / Sevgi KAYAK

Japonya ve Kore’de Roma Hukukunu Esas Alan Resepsiyon Sürecinin Tarihsel Arka Planına Kısa Bir Bakış / Ayşe ÖNCÜL

Bir Osmanlı Kadısının Eğitimi-Babakaleli Ahmed Abdülaziz Efendi (Galata Kadısı-1860) / Abdullah Taha İMAMOĞLU​

Ali Haydar Efendi ve Osmanlı Vakıf Hukuku / Tahsin ÖZCAN

Konya Mekteb-i Hukuk Müderrislerinden Şeyhzâde Ahmed Ziya Efendi ve İslam Hukuku Ders Kitapları / İsmail BİLGİLİ

Türkiye’de Hukuk Lisansüstü Öğretim Tarihi Bakımından Edip Serdengeçti’nin Doktora Tezinin Yeri / Emre PARTALCI

Teachings Of Islamic Law At The Faculty Of Law Of The University Of Sarajevo In The Period From 1946 To 2016 / Ehlimana MEMISEVIC

Torbalı’da Eşkiyalık Yapanların Ankara İstiklal Mahkemesine Sevk Edilmesine Dair 1925 Yılına Ait Bir Bakanlar Kurulu Kararı / Necat ÇETİN

Refik Şevket Bey’in Günlüklerine Göre Birinci Dönem Kastamonu İstiklâl Mahkemesi / İbrahim ÇOBAN

II. Dünya Savaşı’nda Sıkıyönetim Uygulamalarına Dair / Gülben MAT

Protocol Of The Kanlıca Conference Of 1862- Legal And Historical Analysis Of Stipulations On Muslim Population / Fikret KARCIC

Legal Traditions and State Governance In The Crimean Khanate / Oleksiy KRESIN

Osmanlı Egemenliği Altında Makedonya / Ebru İBİŞ

“We Are Not Talking About Coexistence, We Live Life” or How Islam Was Legally Recognized In Croatia In 1916 / Mirela KRESIC

Sharia Courts In The Kingdom Of Yugoslavia / Emir COROVIC, Izet SULJOVIC, Safet KADRIC, Aladin SEMOVIC

The Property Of Spouses According To Albanian Customary Law During The Rule Of Ottoman Empire / Albana METAJ-STOJANOVA

The Head Of State’s Right to Pardon – In History And Today / Besa ARIFI

General Historical-Legal Overview Over The Judicial Review Of Administrative Acts In The Republic Of Macedonia / Blerton SINANI

The Process Of Denationalization In The Republic Of Macedonia After Its Independence / Sami MEHMETI

The Restoration Process Of Private Property In The Republic Of Macedonia - The Case Of Islamic Community Of Macedonia / Bekim NUHIJA​

Law Regulation Of Domestic Violence In Republic Of Macedonia From Independence Until Today / Vedije RATKOCERI

Restoration Of Relations Between Kazakhstan And Turkey International and Legal Basis / Sholpan ORMANOVAIII. TÜRK HUKUK TARİHİ KONGRESİ (5-6 KASIM 2018)


III. Türk Hukuk Tarihi Kongresi Programı 


III. Türk Hukuk Tarihi Kongresi Bildiri Özetleri